Internationaal Expertisecentrum Kinderontvoering.NL(IECK)©
Wij kunnen uw kind terughalen!
Contacteer ons nu

Plan van interventie

Het IECK meent dat de achterblijvende ouder vaak noch de tijd en de mogelijkheden, noch de expertise heeft, om het voor deze zaken zo belangrijke ‘veldwerk’ te verrichten, namelijk ter plaatse in het land waarnaar het kind ontvoerd is. Het IECK springt op die momenten in en houdt zich voornamelijk bezig met het persoonlijk opsporen en geweldloos terughalen van het internationaal ontvoerde kind, teneinde hem of haar weer in de oorspronkelijke verblijfplaats terug te brengen.

Het IECK opereert zowel in verdragslanden als in niet-verdragslanden. Het is overigens niet altijd aan te bevelen om, met name in niet-verdragslanden, in een gerechtelijke procedure te belanden. Bedenk dat in dergelijke gevallen de kans om uw kind weer mee terug te kunnen nemen, zo goed als nihil is. Vooral omdat die uitspraken vaak op religieuze, culturele of andere grondslagen zijn gebaseerd.

De ervaring heeft ons verder geleerd dat het verstandig is om het ouderlijk gezag te laten gelden en het kind persoonlijk terug te halen voordat er jaren zijn verstreken en het kind zich teveel in zijn nieuwe omgeving heeft geworteld, met alle nadelige gevolgen van dien. Maar altijd in het belang van uw kind, want zijn of haar belang staat bij ons voorop !

Wij accepteren UITSLUITEND zaken waarbij de achtergebleven ouder, het slachtoffer is.

Wij accepteren alleen de volgende soort zaken:
ontvoering van minderjarigen, onttrekking van minderjarigen,  ongeoorloofde overbrenging van minderjarigen   en   illegale achterhouding van minderjarigen

Ons professionele team gebruikt uitsluitend legale methoden. Waaronder, afhankelijk van de zaak:
 onderhandeling met de ontvoerder, mediation tussen beide ouders, de Rechterlijke macht, het Openbaar Ministerie, de Immigratiedienst, de Politie, Interpol

LET OP!   Terughalen/Bevrijden (Uitvoering  van een Beslissing van de Rechtbank):
dit doen wij altijd in samenwerking met de Politie en/of Interpol

(Wij zijn een internationale kinder terughaal agentschap)

Het IECK acht nazorg, voor zowel het kind als voor de achterblijvende ouder, van het grootste belang.

Voor meer informatie: neem contact met ons op.

(ONZE DIENSTEN: CONTACT – BEZOEK – HERENIGING – REPATRIERING)

(Wij zijn een internationale organisatie die kinderen terughaalt)

Ons kantoor is gevestigd in Den Haag, NL, Europa

Mobiel

BELANGRIJK !

Wij raden ten zeerste af om het heft in eigen handen te nemen. 
De handelingen zouden illegaal kunnen zijn en de terugkeer van uw kind doen vertragen. 
Pogingen om uw kinderen opnieuw te ontvoeren op gewelddadige wijze vanuit een land kan:

  • U, uw kinderen en anderen in gevaar brengen;
  • Afbreuk doen aan toekomstige gerechtelijke inspanningen die u wellicht wilt ondernemen in het land van ontvoering;
  • Zelfs leiden tot arrestatie en gevangenneming voor vele jaren van uzelf en uw medeplichtigen.

Uiteindelijk is er geen garantie dat de ketting van ontvoeringen zal eindigen bij de ontvoering die u hebt ondernomen. 
Een ouder die zijn of haar kind op gewelddadige wijze opnieuw heeft ontvoerd, dient wellicht grote moeite te doen om zijn of haar verblijfplaats te verbergen en leeft in permanente angst dat het kind opnieuw op gewelddadige wijze wordt ontvoerd.
Indien u dergelijke wanhopige maatregelen overweegt, raden wij u aan om het emotionele trauma toegebracht aan een kind dat het slachtoffer is van een gewelddadige ontvoering en opnieuw een gewelddadige ontvoering in ogenschouw te nemen.
Wij ontmoedigen op gewelddadige wijze opnieuw ontvoeren niet alleen omdat dit illegaal is, maar ook omdat dit tot mogelijke psychische schade bij uw kind veroorzaakt.

Wij gebruiken geen illegale methoden, wij interveniëren op een andere wijze.
Onze werkmethode is strategisch en onorthodox, maar uiteraard legaal en veilig met de hulp van ons sterke wereldwijde netwerk.
Uw zaak dient voortdurend te worden gecoacht, bewaakt en voortgestuwd door onze organisatie.